Caisleán Rí Eoin

Rochtain Fhisiciúil

Cairt Seirbhíse do Chustaiméirí

 

Is cuideachta bhainistíochta é Discover Limerick DAC a oibríonn raon de Thaitneamhachtaí do Chuairteoirí Lae agus Siamsaíocht Oíche.

Cinntíonn na nithe is díol spéise do Discover Limerick DAC do chuairteoirí ó thar lear agus ó bhaile araon eispéireas i gcuimhne chomh maith le turasóireacht a chur chun cinn don réigiún ar fad.

Is é misean Discover Limerick DAC ná na nithe is díol spéise do thurasóirí agus do Siamsaíocht a bhainistiú ar bhealach atá inbhuanaithe ó thaobh airgeadais de agus ag an am céanna cur le tionscal turasóireachta iomlán an Réigiúin.

.

 • San áireamh i mbainistíocht an tsuímh tá feidhmiú asraonta Miondíola agus Lónadóireachta ag an gcuid is mó de na tarraingtí.
 • Cuireann Discover Limerick DAC Féilire Imeachtaí Bliantúil ar fáil ag na suíomhanna éagsúla lena n-áirítear mórimeachtaí um Nollaig, um Cháisc agus um Oíche Shamhna.
 • Áirítear le gníomhaíochtaí breise póstaí, Imeachtaí Corparáideacha & Dreasachta, dinnéar ceiliúrtha speisialta, Imeachtaí Mistéireach Dúnmharaithe, Cóisire Leanaí agus Tóraíocht Taisce freisin.
 • Déanann Discover Limerick DAC a oibríocht lónadóireachta ar bhonn 3 bliana agus is iad ‘Corporate Catering Services Limited’ a chomhpháirtithe lónadóireachta faoi láthair.

Ár dTiomantas Seirbhíse:

Tá Discover Limerick DAC tiomanta do phrionsabail na Seirbhíse Ardchaighdeáin do Chustaiméirí agus Sármhaitheas Gnó a úsáid ina chuid oibríochtaí agus idirghníomhú le custaiméirí. Leagtar amach inár gcairt ár dtiomantas agus na caighdeáin seirbhíse a bhfuil sé d’aidhm againn a sholáthar agus baineann sí le gach duine a bhfuil teagmháil acu le Discover Limerick DAC lena n-áirítear:

 • Baill den phobal
 • Oibreoirí Turais & Gníomhairí Taistil
 • Na Meáin Chumarsáide
 • Cuideachtaí Corparáideacha
 • Comhghleacaithe
 • Stiúrthóirí
 • Eagraíochtaí Eile
 • Urraitheoirí agus Fógróirí

Ráiteas Misin

Táimid tiomanta do sheirbhís ardchaighdeáin ghairmiúil a sholáthar a shásaíonn gach fiosrúchán ó chustaiméirí trí eolas soiléir, comhsheasmhach, cruinn agus pras a thabhairt, eispéireas cuimhneacháin do chuairteoirí agus fáilte chroíúil a chur roimh.

Ár dtiomantas

Táimid tiomanta do:

 • Bealach gairmiúil a chothabháil
 • Bheith cúirtéiseach agus cabhrach
 • Éisteacht go cúramach
 • Eolas soiléir cruinn a sholáthar
 • Freagairt go pras ar fhiosrúcháin agus iarratais
 • A bheith trédhearcach agus cuntasach
 • A bheith tuisceanach do riachtanais speisialta
 • Comhairle a thabhairt maidir le gach scála ama ábhartha
 • Gabh ár leithscéal má dhéanaimid botún
 • Dícheall leanúnach a dhéanamh lenár gcaighdeáin seirbhíse a fheabhsú

43.1: Tráthúlacht agus Cúirtéis

Is é ár bpríomhthéama forleatach ná seirbhís chomhsheasmhach, chairdiúil agus fáilteach a sholáthar a fhágann go mothaíonn ár gcustaiméirí go bhfuil eispéireas uathúil taitneamhach acu. Táimid tiomanta dár seirbhísí a sholáthar ar bhealach múinte cabhrach.

A chinntiú go bhfaigheann custaiméirí an caighdeán is airde seirbhíse:

 • Ní mór don fhoireann beannú i gcónaí do chustaiméirí agus a bheith cabhrach, cairdiúil agus cúirtéiseach leo.
 • Ní mór don fhoireann a bheith freagrúil cibé ar an nguthán, ar ríomhphost nó go pearsanta.
 • Cuirtear oiliúint ionduchtaithe agus cúnamh leanúnach ar fáil do gach ball foirne sa líne tosaigh chun seirbhís ardchaighdeáin a sholáthar do chustaiméirí.
 • Tabharfar admháil láithreach do chomhfhreagras a éilíonn freagra agus tabharfar freagra iomlán dó laistigh de sheachtain tar éis é a fháil.
 • Beidh ainm teagmhála agus uimhir theileafóin ar gach comhfhreagras.

43.2: Eolas

Beidh an fhaisnéis go léir a sholáthraíonn Discover Limerick DAC do chustaiméirí i bhformáid shoiléir, shimplí agus chruinn.

Éiteas Comhionannas agus Éagsúlacht & Comhionannas Oifigiúil Teanga a chur chun cinn

Tá an ceart ag gach custaiméir ar an gcaighdeán céanna seirbhísí ardchaighdeáin do chustaiméirí. Cinntítear é seo trínár gcomhlíonadh leis an Acht um Stádas Comhionann 2000. Déanfaimid ár ndícheall na hionchais seo a bhaint amach trí Ghaeilge.

Rochtain Fhisiciúil

Déanfaimid ár ndícheall saoráidí sábháilte, glan agus inrochtana a sholáthar a éascaíonn dóibh siúd atá faoi mhíchumas agus a bhfuil riachtanais ar leith acu.

Comhairliúchán agus Measúnú

Déanann Discover Limerick DAC a dhícheall dul i gcomhairle go rialta le custaiméirí agus le comhpháirtithe chun díriú ar phríomhriachtanais ár gcustaiméirí.

Rogha

Inár bhfreagra ar riachtanais gheallsealbhóirí na gcustaiméirí, déanfaimid ár ndícheall roghanna éagsúla a sholáthar maidir lenár seachadadh seirbhíse.

Custaiméir Inmheánach

Is mór againn saineolas ár bhfostaithe go léir agus déanaimid ár ndícheall i gcónaí a chinntiú go bhfuil an deis acu fás agus forbairt go dtí a lánacmhainneacht chun ár seirbhísí a sheachadadh go gairmiúil agus go héifeachtach.

Comhordú Níos Fearr

Táimid réamhghníomhach inár gcur chuige comhpháirtíochta chun cur chuige comhordaithe agus comhtháite a chinntiú i leith seachadadh seirbhíse.

Gearáin agus Achomhairc

Táimid tiomanta do dhéileáil le haon ghearáin ar bhealach oscailte, cúirtéiseach agus trédhearcach mar a leagtar amach inár Nós Imeachta Gearán agus Achomharc a leagtar amach thíos.

 

43.3: Nós Imeachta Gearán agus Achomharc

Tá sé mar chuspóir ag Discover Limerick seirbhís ardchaighdeáin a sholáthar ar bhealach gairmiúil, éifeachtúil agus éifeachtach. Má bhraitheann tú nach bhfuil an caighdeán is fearr is féidir faighte agat, ba mhaith linn go n-inseofá linn ionas gur féidir linn ár seirbhís a fheabhsú go leanúnach.

Murar féidir gearán a réiteach go díreach lenár mball foirne, agus más mian leat gearán foirmiúil a dhéanamh iarraimid ort an nós imeachta a leagtar amach thíos a úsáid, lena chinntiú go ndéileáiltear leis an ngearán go héifeachtach agus go héifeachtúil.

Nós Imeachta Gearán

Má bhraitheann tú nár déileáladh go cuí le do cheist nó gearán nuair a rinneadh é, tá nós imeachta gearán ann. Ba chóir gearáin a sheoladh i scríbhinn trí litir nó trí ríomhphost chuig bainisteoir Discover Limerick DAC.

 

43.4: Céim an Achomhairc

Mura bhfuil tú sásta fós lenár bhfreagra agus lenár ngníomh, is féidir achomharc a dhéanamh i scríbhinn chuig aon bhainisteoir sinsearach eile nó chuig an bPríomhfheidhmeannach. Iarrfaidh an Príomhfheidhmeannach ar bhainisteoir sinsearach eile painéal beag a bhunú chun an t-achomharc a bhreithniú. Má bhreithnítear é a bheith tromchúiseach go substaintiúil, iarrfar ar an tríú bainisteoir sinsearach dul isteach sa phainéal achomharc sin.

Nuair a bheidh an fhoirm achomhairc faighte:

 • Admhóimid d’achomharc laistigh de 5 lá tar éis é a fháil
 • Fiosróidh an Coiste do ghearán agus críochnóidh sé freagra nó tuairisc ar a thorthaí.
 • Gheobhaidh tú freagra scríofa iomlán laistigh de 20 lá oibre tar éis dúinn do litir a fháil, nó inseoidh muid duit faoi aon mhoill agus tabharfaimid dáta nua duit maidir le cén uair ba cheart duit freagra a fháil.

Is féidir leat cabhrú linn trí:

 • A chinntiú go bhfuil an fhaisnéis ábhartha ar fad againn
 • Ag insint dúinn conas is féidir linn ár seirbhísí a fheabhsú