Caisleán Rí Eoin

Téarmaí agus Coinníollacha

Gach duine ar mian leo ticéid a cheannach, ar líne, tríd an suíomh Gréasáin seo le haghaidh Ionad Siamsaíochta Tráthnóna Discover Limerick DAC, Tarraingt do Chuairteoirí Lae, Comhphacáiste nó Imeacht, faoi réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha seo a leanas: Is é Discover Limerick DAC an t-ainm gnó nó trádála de ‘Shannon Castle Banquets & Heritage Limited’, cuideachta faoi dhliteanas teoranta atá cláraithe faoi dhlíthe Phoblacht na hÉireann, Uimhir Chláraithe na Cuideachta 115397.

 1. Trí thicéid/Ballraíocht a cheannach le haghaidh Tarraingt DAC Discover Limerick, admhaíonn tú gur léigh tú agus go n-aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag na téarmaí agus coinníollacha seo agus gur léigh tú agus go n-aontaíonn tú le húsáid na faisnéise a thug tú dúinn.
 2. Nuair a bheidh do thicéid ceannaithe, tabhair faoi deara le do thoil nach féidir an áirithint a athrú agus nach féidir a aisíoc. Tá gach díolachán críochnaitheach nuair a dhéantar é. Ní cheadaíonn an Chuideachta aisíocaíochtaí nó malartuithe. Ní chuireann sé seo isteach, áfach, ar aon bhealach, ar do chearta reachtúla.
 3. Tá díolacháin Ballraíochta Ar Líne faoi réir téarmaí agus coinníollacha mar atá leagtha amach ar http://www.kingjohnscastle.com/MembershipTermsConditions/
 4. Tabhair faoi deara le do thoil go gcaithfidh tú ríomhphost deimhnithe a bheith faighte agat ó Discover Limerick DAC chun áirithint bhailí a bheith agat.
 5. Tabhair faoi deara nach bhfuil aon lamháltais ar fáil maidir le ticéid a ceannaíodh nó áirithintí a rinneadh ar an idirlíon. Le haghaidh áirithintí grúpa déan teagmháil le do thoil le háirithintí ar +353 (0)61 370500.
 6. Luaitear na praghsanna go léir in Euro agus tá gach cáin agus muirear infheidhme san áireamh sna praghsanna. Cé go gcoimeádaimid an ceart chun ár bpraghsanna a ardú nó a laghdú am ar bith sula ndéantar áirithint, a luaithe a dheimhnítear an Áirithint beidh praghas d’Áirithinte mar atá luaite sa Ríomhphost Deimhnithe ráthaithe.
 7. Níl an tseirbhís seo ar fáil ach do dhaoine atá os cionn 18 mbliana d’aois. Ní ghlacaimid ach le cártaí creidmheasa agus dochair áirithe. Seo a leanas na cártaí creidmheasa/dochair a nglacann an Chuideachta leo , Mastercard, Visa, American Express, Diners & Maestro Chun ceannach nó áirithint le cárta creidmheasa nó dochair, ní mór duit cárta creidmheasa/dochair bailí a bheith agat i d’ainm, agus nó cead a bheith agat ón duine nó ón gcuideachta a bhfuil an cárta eisithe dó/di an cárta a úsáid agus go bhfuil dóthain airgid ar fáil chun aon táillí agus gach muirear a thabhaíonn tú a chlúdach. Coimeádaimid an ceart chun d’áirithint a dhiúltú mura féidir d’íocaíocht bheartaithe le cárta creidmheasa nó dochair a phróiseáil ar chúis ar bith. Is ortsa atá an fhreagracht a chinntiú gur féidir an cárta a thairgtear a úsáid go dleathach chun na críche sin.
 8. Nuair a cheannaítear é, ní mór do thicéad d’aon Chuairteoir Lae DAC Discover Limerick a fhuascailt ar an dáta atá sonraithe agat agus ní mór do thicéad le haghaidh siamsa tráthnóna Discover Limerick DAC a fhuascailt de réir an ríomhphoist deimhnithe agus an áirithint dá ndéantar é. Ní féidir ticéid a fhuascailt ach amháin nuair a chuirtear ríomhphost deimhnithe bailí nó tagairt áirithinte i láthair. Ní mór do shealbhóirí an chéanna do gach siamsaíocht tráthnóna teacht ar a laghad 15 nóiméad roimh an am tosaithe fógartha. Mar gheall ar chur isteach, ní ligfear isteach daoine déanacha ach amháin i gcúinsí eisceachtúla agus ansin faoi lánrogha iomlán agus amháin Discover Limerick.
 9. Chomh luath agus is indéanta tar éis áirithinte, cuirfimid ríomhphost deimhnithe chugat ag dearbhú dáta, am agus costas d’áirithinte. Priontáil é seo le do thoil agus coinnigh go cúramach é. Tá sé riachtanach go dtabharfaidh tú leat é seo agus tú ag cur tú féin/do chóisir i láthair ag an ionad fáiltithe don imeacht ar chuir tú in áirithe é.
 10. Beidh do shonraí pearsanta i seilbh Discover Limerick DAC Limited. Ní bhainfimid úsáid as do shonraí pearsanta ach amháin mar atá leagtha amach inár ráiteas príobháideachais. Is féidir an Ráiteas Príobháideachta a rochtain ar www.kingjohnscastle.com.
 11. Ní mór do leanaí faoi bhun 16 bliana d’aois a bheith i dteannta agus faoi mhaoirseacht duine fásta, 18 mbliana d’aois nó níos sine, le linn na cuairte. Tá cead ag leanaí faoi 18 mbliana d’aois cuairt a thabhairt ar an áit a mbeidh deochanna alcólacha ar fáil ach ní thabharfar alcól dóibh, in imthosca ar bith.
 12. Coimeádaimid an ceart, faoi lánrogha an Chomhlachta agus nó a lucht bainistíochta nó a foireann údaraithe, áirithint a chur ar ceal tar éis áirithinte, íocaíocht aisíocaíochta, diúltú dul isteach ar áitribh nó aistriú as a áitreabh nó a chomharsanacht d’aon duine: –
 13. (a) Ciontaíodh é/í i gcion coiriúil, ar dóigh dó, i dtuairim Discover Limerick DAC, cur isteach ar shábháilteacht nó ar thaitneamhacht cuairteoirí eile.
 14. ( b ) A d’iompar, a d’iompar nó ar dealraitheach go bhfuil sé/sí ag iompar (i dtuairim fhoireann na Cuideachta) ar mhodh a bhfuil, i dtuairim Discover Limerick DAC, tar éis, nó gur dóigh go ndéanfaidh, difear do shábháilteacht nó taitneamh daoine eile. cuairteoirí.
 15. (c) A d’úsáid focail nó iompar bagrach, maslach nó maslach nó a spreagann nó a iompraíonn ar dhóigh ar bith ar mhodh a d’fhéadfadh sárú na síochána a spreagadh.
 16. (d) An gceaptar, i dtuairim fhoireann na Cuideachta, go bhfuil siad faoi thionchar alcóil nó substaintí eile ar dóigh dóibh a bheith ina mbaol do shábháilteacht, folláine agus nó taitneamh na hócáide do chuairteoirí eile , aíonna, agus nó foireann na cuideachta.
 17. Ach amháin mar a cheadaíonn Discover Limerick a mhalairt, ní mór do gach duine a théann isteach i Tarraingt Discover Limerick DAC íoc as cead isteach. Ní mór ticéid a choinneáil i gcónaí agus a chur isteach le haghaidh iniúchta má theastaíonn ó aon fhostaí. Is féidir aon duine a dhéanann iarracht cead isteach a fháil gan ticéad bailí a dhíbirt agus féadfar glaoch ar na Gardaí.
 18. De réir Dhlí na hÉireann, ní cheadaítear caitheamh tobac ach i limistéir shainithe de gach ní is díol spéise do Discover Limerick DAC agus tá cosc dian air le linn freastal ar aon siamsaíocht tráthnóna. Tá sé seo rialaithe ag an dlí agus níl aon rogha ag an gCuideachta ina leith seo. Is cion coiriúil é sárú an rialacháin seo ní hamháin ag an duine a chaitheann tobac ach freisin ag an gCuideachta agus ag a foireann as é a cheadú nó a cheadú. Dá bhrí sin, déileálfar go docht le gach sárú.
 19. Ní cheadaítear aon iompar ar dóigh dó cur as do chuairteoirí nó d’fhoireann na Cuideachta nó a bheadh ina bhagairt do chuairteoirí eile nó d’fhoireann na Cuideachta nó mearbhall d’aon chineál. Táthar ag súil go mbeidh meas ag cuairteoirí ar dhlíthe agus nósanna áitiúla agus go gcloíonn siad leo. Más rud é, i dtuairim Discover Limerick, go bhfuil cuairteoir ag iompar féin ar bhealach a chuirfeadh contúirt, anacair nó crá do dhaoine eile nó damáiste do mhaoin, féadfar é/í a bhaint den díol spéise gan aisíoc. Ina theannta sin, caithfidh sé/sí aon chostais a thabhaítear mar thoradh ar iompar den sórt sin a íoc. Chun sábháilteacht cuairteoirí eile a chinntiú forchoimeádann bainistíocht DAC Discover Limerick an ceart chun cuardach a dhéanamh ar mhaoin na bpátrún.
 20. Bainfimid úsáid as gach iarracht réasúnach lena chinntiú go mbeidh ionaid siamsaíochta tráthnóna Discover Limerick DAC agus is díol spéise do chuairteoirí lae agus na taispeántais/taispeántais laistigh de na nithe is díol spéise, ar oscailt lena n-úsáid ag cuairteoirí le linn gnáthuaireanta oscailte. Mar sin féin, forchoimeádann Discover Limerick DAC an ceart, dá lánrogha féin, cibé acu ar chúiseanna sábháilteachta nó cothabhála nó eile, agus le fógra roimh ré nó gan é, ábhar spéise nó foilseán nó aon chuid de a dhúnadh. Sa chás go ndúntar ionad/tarraingt spéise mar thoradh ar chealú cuairt chustaiméara nó siamsaíocht tráthnóna, déanfaidh Discover Limerick DAC a dhícheall ionad eile a thairiscint, nuair is féidir nó nuair is cuí, nó, mar rogha eile agus i gcónaí ag an de rogha na Cuideachta amháin, aisíoc costas ticéad réamhíoctha le haon chuairteoir. Seachas sin ní bheidh aon dliteanas ar Discover Limerick DAC, lena n-áirítear aon dliteanas i leith speansais taistil nó aon chostais as póca eile, i leith dúnadh cuid nó iomlán d’aon Díoltas DAC Discover Limerick.
 21. Seachas dliteanas i leith báis nó díobhála pearsanta mar thoradh ar fhaillí DAC Discover Limerick, ní bheidh Discover Limerick, a fhostaithe nó a ghníomhairí faoi dhliteanas i leith aon chaillteanas nó damáiste, díreach nó indíreach, cibé slí a eascraíonn, lena n-áirítear gan teorainn, díreach, indíreach, speisialta, damáistí iarmhartacha, eiseamláireacha, teagmhasacha nó pionósacha. Tá gach aoi freagrach as cúram a gcuid earraí féin agus iad ar áitribh na Cuideachta agus ní ghlacann an Chuideachta le haon fhreagracht dhlíthiúil as é sin a dhéanamh. Is ar phriacal an aoi amháin a thugtar gach trealamh leictreonach, málaí, airgead, seiceanna ar an áitreabh. Chun amhras a sheachaint, leathnaíonn sé seo chuig aon charrchlós a úsáideann aíonna ar bith agus ní ghlacann an Chuideachta le haon dliteanas ar bith as aon ghluaisteán nó feithicil eile a pháirceálann aoi ar a thailte agus chuige sin, beidh sé ag brath ar théarmaí agus fhorálacha an Rialacháin seo. an tAcht um Dhliteanas Áititheoirí
 22. Ní féidir ticéad ar bith a athdhíol gan cead scríofa a fháil roimh ré ó Discover Limerick. Má chreideann Discover Limerick DAC le réasún gur athdhíoltar ticéad gan an toiliú sin, féadfar iontráil a dhiúltú don sealbhóir nó é a dhíshealbhú ó Ionad DAC Discover Limerick gan íocaíocht nó cúiteamh. Maidir leis sin is cinneadh críochnaitheach cinneadh na Cuideachta.
 23. Ó am go chéile, féadfaidh Discover Limerick DAC nó páirtithe údaraithe eile grianghrafadóireacht agus/nó fístaifeadadh agus/nó monatóireacht eile a dhéanamh ar aon Siamsaíocht Tráthnóna nó Tarraingt Chuairteoirí Lae Discover Limerick DAC a d’fhéadfadh cuairteoirí a bheith i láthair. Trí ghlacadh leis na téarmaí agus coinníollacha seo, aontaíonn tú go bhféadfaidh Discover Limerick DAC nó aon pháirtí údaraithe íomhánna den sórt sin a úsáid go buan in aon fhógraíocht bolscaireachta nó ábhar poiblíochta in aon fhormáid ar bith. Aontaíonn tú freisin gur le Discover Limerick DAC nó páirtithe údaraithe dá leithéid (de réir mar a bheidh) cóipcheart na n-ábhar seo.
 24. Tá fáilte roimh chuairteoirí úsáid a bhaint as gach ceamara, físeán agus gléas taifeadta eile laistigh den talamh agus san áitreabh faoi réir an dlí. Mar sin féin, is le haghaidh úsáide baile agus pearsanta amháin a bhainfear gach grianghraf agus píosa scannáin den sórt sin agus ní dhéanfar iad a dhíol, a úsáid ná a athúsáid chun críche tráchtála ar bith cibé acu ar mhaithe le gnóchan nó nach ea gan cead sainráite na Cuideachta roimh ré i scríbhinn.
 25. Tá roinnt cineálacha ticéad (ach níl gach ceann acu) ar fáil le ceannach ar líne trí shuíomh Gréasáin Discover Limerick DAC www.kingjohnscastle.com. Chun amhras a sheachaint tá ticéid dá leithéid ar fáil i gcainníochtaí teoranta agus beidh gach ceannach ag brath ar infhaighteacht. Má roghnaíonn custaiméirí ticéid dá leithéid a cheannach ar líne gheobhaidh siad na lascainí ar líne is infheidhme. Ní bheidh lascainí den sórt sin ar fáil le haghaidh áirithintí a dhéantar ar an nguthán nó go pearsanta.
 26. Tá na téarmaí agus coinníollacha seo á rialú ag agus forléireofar de réir Dhlí na hÉireann iad agus beidh aon éileamh a thabharfar faoi na coinníollacha seo faoi réir dhlínse eisiach dhlí na hÉireann. Tabhair do d’aire le do thoil gur Séadchomharthaí Náisiúnta iad cuid dár nithe is díol spéise faoi chosaint an dlí agus iarraimid ort meas a bheith agat orthu agus cabhrú linn a chinntiú go mbeidh a leithéid ar fáil do na glúnta atá le teacht. Chuige seo toisc gur tógadh cuid de na foirgnimh na céadta bliain ó shin, is léir nach bhfuil siad tógtha i gcomhréir le caighdeáin nua-aimseartha rochtana do dhaoine faoi mhíchumas áirithe. Má tá aon amhras faoi seo déan teagmháil le Maoirseoir na nÁirithintí, Discover Limerick DAC Caisleán & Daonpháirc Bhun Raite, Contae an Chláir, Éire nó mar rogha eile ag reservations@kingjohnscastle.com. sula ndéanann tú d’áirithint.
 27. Maidir leis seo freisin, má tá aon ailléirgí bia ar leith agat nó má tá aon rud a cheapann tú gur chóir dúinn a chur ar an eolas, déan teagmháil le Maoirseoir na nÁirithintí, Discover Limerick DAC Caisleán Bhun Raite & Daonpháirc Bun Raite, Co. an Chláir, Éire nó mar mhalairt air sin. ag reservations@kingjohnscastle.ie i scríbhinn in am trátha roimh do chuairt.
 28. Más rud é ar chúis éigin nach bhfuil tú sásta le haon ghné de do Áirithint linn, iarraimid ort scríobh chugainn, faoi chúram an Bhainisteora Díolacháin & Margaíochta, Discover Limerick DAC Caisleán & Páirc Dhaonlathach Bun Raite, Co. an Chláir, Éire nó mar mhalairt air sin. ag reservations@kingjohnscastle.ie. Más féidir, luaigh, le do thoil, an Uimhir Thagartha Áirithinte ábhartha agus cuir gach faisnéis ábhartha eile ar fáil.
 29. Cé go ndéanann Discover Limerick DAC a dhícheall an suíomh Gréasáin seo a chur ar fáil 24 uair sa lá, ní bheidh Discover Limerick DAC faoi dhliteanas ar chúis ar bith mura bhfuil an suíomh Gréasáin ar fáil ag am ar bith nó ar feadh tréimhse ar bith. Féadfar rochtain ar an suíomh Gréasáin a chur ar fionraí go sealadach agus gan fógra i gcás teip córais, cothabhála nó deisiúcháin nó ar chúis ar bith eile. Ní údaraíonn ná ní dhéanann Discover Limerick DAC aon uiríoll go mbeidh úsáid an tsuímh nó na seirbhíse áirithinte gan bhriseadh nó saor ó earráid, go mbeidh an t-inneachar ceart cruinn nó iontaofa nó go bhfuil an suíomh freastalaí seo a chuireann ar fáil é saor ó víris nó comhpháirteanna díobhálacha eile.